ระบบเฝ้าระวังการแจ้งเหตุและติดตามปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วย : xxxxx ผู้ใช้ : xxxxx
logout  
ติดตามปฏิบัติการ
รายการแจ้งเหตุ
การแสดงผล
สถานที่
แจ้งเหตุ
โรงพยาบาล
รพ.สต.
หน่วยปฏิบัติการ
ชุดปฏิบัติการ Online
ALS
BLS
FR
เรือ
อากาศยาน
รายละเอียดเหตุการณ์
วันเวลา
xxxxxx
ชื่อผู้แจ้ง
xxxxxx
โทรศัพท์
xxxxxx
สถานที่
xxxxxx
อาการที่แจ้ง
xxxxxx
อื่น ๆ
xxxxxx
 
โอนเหตุไปจังหวัด