ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หน่วยงานทั้งหมด
หน่วย
หน่วยปฏิบัติการทั้งหมด
หน่วย
หน่วยปฏิบัติการ ALS
หน่วย
หน่วยปฏิบัติการ ILS
หน่วย
หน่วยปฏิบัติการ BLS
หน่วย
หน่วยปฏิบัติการ FR
หน่วย
หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการ
หน่วย
ดาวน์โหลด

กรุณารอสักครู่ ...

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : สพฉ. (Emergency Medical Institute of Thailand : EMIT)
88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2872-1669 โทรสาร : 0-2872-1601-05